Avizul de mediu 

 

Ce este un aviz de mediu?  

 

Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Cand se foloseste avizul de mediu? 

 

Avizul de Mediu se foloseste in situatia elaborarii planurilor urbanistice solicitate in certificatul de urbanism: P.U.D., P.U.Z. si P.U.G. (Planul Urbanistic de Detaliu, Planul Urbanistic Zonal si Planul Urbanistic General) si atesta faptul ca proiectul propus este in acord cu legislatia de mediu in vigoare.

Pentru proiectele la care se solicita o documentatie P.U.D. sau P.U.Z., prin avizul de mediu se stabileste in principal care este impactul proiectului respectiv asupra mediului, cum sunt afectate celelalte proiecte din apropierea obiectivului care se doreste a fi autorizat si care sunt solutiile de alimentare cu apa si de descarcare a apelor uzate si pluviale de pe amplasament.

Tipuri de planuri şi programe ce se supun evaluării SEA:           

 • Planuri urbanistice zonale (PUZ);                                              
 • Planuri urbanistice generale (PUG);
 • Planuri de amenajarea teritoriului zonal sau judeţean (PATZ, PATJ);
 • Planuri de gestiune a deşeurilor (PJGD, PRGD);
 • Planuri de management ale ariilor naturale protejate;
 • Strategii privind gestiunea unor resurse natural, etc.

 

 

Aveti nevoie de aviz de mediu? Apelati ACUM la GREEN ENVIRO SOLUTIONS!

                                                                                                                               

 

Avizul de mediu este obligatoriu?

DA! Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe este obligatorie iar avizul de mediu obtinut este valabil pe toata perioada implementarii planului sau programului!

Procedura de reglementare si competentele de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe sunt date prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse in vederea evaluarii adecvate sunt stabilite conform OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

HG 1076/2004 reprezinta transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului (SEA) si este implementata prin urmatoarele acte normative:

OM nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

OM nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

In cazul in care planurile si programele supuse evaluarii de mediu au impact transfrontalier se aplica prevederile Conventiei Espoo ratificata prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier adoptata la Espoo la 25 februarie 1991.

 

Doriti un aviz de mediu? Apelati ACUM la GREEN ENVIRO SOLUTIONS!

 

Documente necesare pentru obtinerea avizului de mediu  

In momentul depunerii solicitarii pentru obtinerea unui aviz de mediu aveti nevoie de o serie de documente:

 • Notificare (un formular tip)
 • Proiectul de plan (piese scrise, desenate, coordonate STEREO 70);
 • Dovada publicarii celor doua anunturi publice in mass-media pentru planurile/programele pentru care nu este necesara obtinerea delegarii de competenta de la autoritatea plublica centrala adica pentru planurile/programele care se desfasoara pe raza teritoriala administrativa a unui singur judet.

In cazul in care se doreste transferul unui aviz de mediu aveti nevoie de urmatoarele documente:

 • Cerere motivata prin care se solicita transferul avizului de mediu;
 • Declaratie pe propria raspundere data de catre noul titular ca va implementa planul/programul in aceleasi conditii pentru care a fost emis avizul de mediu;
 • Avizul de mediu in original;
 • Copie Xerox a actului care atesta dreptul de proprietate sau folosinta asupra terenului/spatiului pentru noul proprietar (ex. contract vanzare-cumparare plus extras de carte funciara, contract inchiriere, comodat etc.).

 

Cat dureaza eliberarea unui aviz de mediu? 

 

Termenul de eliberarare a avizului de mediu difera in functie de volumul de lucru al Agentiei pentru Protectia Mediului in raza careia se afla obiectivul precum si de complexitatea proiectului in sine si are valabilitate pe toata perioada de punere in aplicare a proiectului sau derularii investitiei.

In cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificarii titularului, mentinerea acordului de mediu sau necesitatea revizuirii acestuia, informand titularul cu privire la aceasta decizie.

Atentie - pana la adoptarea unei decizii de catre autoritatea competenta este interzisa desfasurarea oricarei  activitati sau realizarea proiectului care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul notificarii!

 

Valabilitatea avizului de mediu

 

Valabilitatea avizului de mediu este de 2 ani de la data emiterii, in cazul in care nu intervin modificari ale conditiilor in care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis.

Avizul de mediu pentru planuri si programe are aceiasi perioada de valabilitate ca si planul sau programul pentru care a fost emis in cazul in care nu intervin modificari ale respectivului plan sau program.

 

Taxe si tarife utilizate pentru obtinerea avizelor de mediu

 

Cuantumul tarifelor pentru eliberarea avizelor de mediu de privatizare sunt stabilite prin Ord. MAPM nr. 340/2000, anexa nr. 1, astfel:

 • 150 RON pentru categorii de complexitate mica a lucrarilor sau serviciilor
 • 450 RON pentru categorii de complexitate medie a lucrarilor sau serviciilor
 • 1000 RON pentru categorii de complexitate mare a lucrarilor sau serviciilor

Cuantumul tarifelor pentru stabilirea obligatiilor de mediu la schimbarea proprietarului obiectivelor cu impact semnificativ asupra mediului sau la incetarea definitiva a activitatii obiectivelor cu impact asupra mediului sunt stabilite prin Ord. MAPM nr. 340/2000, anexa nr.1, astfel:

 • 70 RON pentru categorii de complexitate mica a lucrarilor sau serviciilor
 • 300 RON pentru categorii de complexitate medie a lucrarilor sau serviciilor
 • 1000 RON pentru categorii de complexitate mare a lucrarilor sau serviciilor

Tarifele pentru parcurgerea etapelor procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe se achita in avans, pe etape de procedura, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, dupa cum urmeaza:

 • etapa de incadrare 150 RON ;
 • etapa de analiza a calitatii raportului de mediu:
 • pentru plan local 200 RON
 • pentru plan judetean 300 RON
 • pentru plan regional 400 RON
 • pentru plan national 500 RON

 

Tipuri de avize de mediu si acte necesare obtinerii lor 

 

1. Aviz de mediu pentru planuri si programe

Avizul de mediu pentru planuri si programe este un act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii (planuri si programe, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana, precum si modificarile acestora, care se supun pregatirii si/sau adoptarii de catre autoritatile publice la nivel national, regional sau local ori care sunt pregatite de aceste autoritati in vederea adoptarii printr-o procedura legislativa de catre Parlament sau Guvern si care sunt impuse prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative). Avizul de mediu pentru planuri si programe este obligatoriu la initierea si adoptarea acestora.

Acte necesare emitere avize pentru planuri si programe 

 • Notificare (cerere) intocmita de titular
 • Proiectul de plan/program care se supune avizarii completat cu date referitoare la criteriile relevante prevazute in anexa nr.1 din HG 1076/2004
 • Piese desenate
 • Dovada informarii publicului asupra initierii procesului de elaborare a planului sau programului si realizarii primei versiuni a acestuia, conform art. 9 (1) si 29 (2) din HG 1076/2004
 • model anunt
 • Dovada achitarii tarifului de 500 RON pentru etapa de incadrare, conform anexei nr. 4 din HG 1076/2004

 

2. Aviz de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu

Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite obligatiile de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, in vederea asumarii acestora de catre partile implicate, in urmatoarele situatii: schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului si/sau modificarea sau incetarea unor astfel de activitati, inclusiv pentru vanzare de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de inchidere, lichidare in conditiile legii. Documentul este emis in scopul cunoasterii impactului asupra mediului de catre partile implicate in tranzactie si asumarii responsabilitatilor privind protectia mediului. Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu este obligatoriu la schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului si/sau modificarea sau incetarea unor astfel de activitati, inclusiv pentru vanzare de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de inchidere, lichidare in conditiile legii.

In procedura de emitere a Avizului de Mediu necesar la sustinerea P.U.D. / P.U.Z., Agentia pentru Protectia Mediului stabileste daca pentru respectivul proiect este necesar a fi efectuat un studiu pentru o evaluare de mediu (in functie de destinatia ce se doreste a o avea amplasamentul) sau un studiu pentru o evaluare adecvata (in functie de amplasarea obiectivului supus evaluarii in zonele din vecinatatea ariilor naturale protejate „Natura 2000”).

Avizul de mediu pentru planuri şi programe se obţine în urma derulării procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA).

Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe (SEA) are scopul de a identifica şi de a analiza efectele planurilor sau programelor asupra mediului în timpul elaborării lor şi înainte de a fi adoptate.

Procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1076 din 8 iulie 2004 care transpune Directiva 2001/42/CE cunoscută sub numele de Directiva SEA.

Nu toate planurile sau programele sunt supuse procedurii SEA. Autorităţile publice pentru protecţia mediului (Agentiile de Protecţia Mediului), în urma consultării cu alte autorităţi publice interesate de efectele asupra mediului pe care le poate avea planul sau programul, stabilesc dacă acesta trebuie să parcurgă procedura.

Legislatia uzuala

 • Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice
 • HG nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 137/2002 privind accelerarea privatizarii.
 • HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe (intrata in vigoare in 05.12.2004)

Acte necesare la emiterea avizelor pentru stabilirea obligatiilor de mediu

 • cerere pentru obtinerea avizului de privatizare;
 • bilant de mediu de nivel “0″, “I” sau “II” (functie de solicitarile A.N.P.M.)
 • obligatiile de mediu;
 • programul de conformare, daca exista, sau propunerea de program de conformare corespunzatoare obligatiilor de mediu;
 • surse potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului;
 • copii dupa autorizatiile de functionare in conformitate cu dispozitiile legale, dupa caz:
 • autorizatia de mediu;
 • autorizatia de gospodarire a apelor;
 • autorizatia de descarcare a apelor uzate;
 • autorizatia sanitara;
 • autorizatia de protectie a muncii;
 • autorizatia PSI.
 • copii dupa actele de proprietate sau de drept de folosinta a terenurilor, cladirilor si utilitatilor

Nota: Autorizatiile de functionare mentionate se vor depune in cazul in care societatea dispune de acestea.

Contactati specialistii in servicii de mediu ai GREEN ENVIRO SOLUTIONS pentru a obtine un aviz de mediu simplu, rapid si fara batai de cap!